دات نت نیوک
X

استانداردهای‌ حسابرسی

20 بهمن 1395 13:28 | 0 نظر | 1074 بازدید | امتیاز: 3.67 با 6 رای
استانداردهای‌ حسابرسی

2 . حسابرس‌ باید با ارزیابی‌ نتایج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسی‌ بدست‌آمده‌ در جریان‌ حسابرسی‌ موارد خاص‌، مبنایی‌ برای‌ اظهارنظر خود فراهم‌ کند. گزارش‌ حسابرس‌ باید حاوی‌ نظر صریح‌ وی‌ باشد. ملاحظات‌ کلی‌ 3 . نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و دامنه‌ کار در حسابرسی‌ موارد خاص‌، بسته‌ به‌ شرایط‌ هر کار فرق‌ می‌کند. حسابرس‌ باید پیش‌ از پذیرش‌ کار، درباره‌ نوع‌ و ماهیت‌ دقیق‌ کار و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ که‌ ارائه‌ خواهد شد، با صاحبکار توافق‌ کند. 4 . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ کار حسابرسی‌ باید شناخت‌ روشنی‌ از موارد استفاده‌ از اطلاعات‌ مورد گزارش‌ و استفاده‌کنندگان‌ احتمالی‌ آن‌ به‌ دست‌ آورد. حسابرس‌ به‌ منظور پیشگیری‌ از هرگونه‌ استفاده‌ نابجا از گزارش‌ خود باید هدف‌ از تهیه‌ گزارش‌ خاص‌ حسابرسی‌ و هرگونه‌ محدودیت‌ در توزیع‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از آن‌ را در گزارش‌ خود تصریح‌ کند. 5 . اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ و ترتیب‌ آن‌، جز درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، به‌ شرح‌ زیر است‌: الف‌ - عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌. ب‌ - مخاطب‌ گزارش‌. پ‌ - بند مقدمه‌ شامل‌: (1) مشخص‌ کردن‌ عناوین‌ اطلاعات‌ مالی‌ مورد رسیدگی‌. (2) مشخص‌ کردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ و مسئولیت‌ حسابرس‌. ت‌ - بند دامنه‌ رسیدگی‌ (توصیف‌ نوع‌ و ماهیت‌ حسابرسی‌) شامل‌: (1) اشاره‌ به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و در صورت‌ لزوم‌، استاندارد مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ مواردخاص‌. (2) توصیف‌ اهم‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌. ث‌ - بند اظهارنظر حاوی‌ نظر حسابرس‌ درباره‌ گزارشهای‌ مالی‌. ج‌ - تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌. چ‌ - نشانی‌ حسابرس‌. ح‌ - امضای‌ حسابرس‌. یکسان‌ بودن‌ شکل‌ و محتوای‌ گزارش‌ حسابرس‌ همواره‌ مطلوب‌ است‌؛ زیرا، درک‌ آن‌ را برای‌ استفاده‌کننده‌ تسهیل‌ می‌کند. 6 . در مواردی‌ که‌ گزارشهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌، بانکها و نظایر آن‌ تهیه‌ می‌شود، ممکن‌ است‌ استفاده‌ از شکل‌ تصویب‌ یا توافق‌شده‌ای‌ برای‌ گزارش‌ حسابرس‌، ضروری‌ باشد. چنین‌ شکل‌ ویژه‌ای‌ ممکن‌ است‌ با الزامات‌ این‌ استاندارد مطابقت‌ نداشته‌ باشد؛ برای‌ مثال‌، براساس‌ شکل‌ مزبور، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ مجبور باشد بجای‌ ارائه‌ نظر حرفه‌ای‌، مواردی‌ را گواهی‌ کند، درباره‌ مسایل‌ خارج‌ از دامنه‌ حسابرسی‌ منطبق‌ با استانداردهای‌ حسابرسی‌ نظر دهد یا از عبارات‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ استفاده‌ نکند. حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد باید جمله‌بندی‌ و محتوای‌ شکل‌ تصویب‌ یا توافق‌شده‌ را از لحاظ‌ هماهنگی‌ با الزامات‌ این‌ استاندارد ارزیابی‌ و در صورت‌ لزوم‌، جمله‌بندی‌ آن‌ را تعدیل‌ یا گزارش‌ جداگانه‌ای‌ نیز پیوست‌ آن‌ کند . 7 . حسابرس‌ در موارد گزارشگری‌ نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مبتنی‌ بر الزامات‌ خاص‌ (قراردادی‌ یا قانونی‌) باید از معقول‌ بودن‌ برداشتهای‌ مهم‌ مدیریت‌ از آن‌ الزامات‌ برای‌ تهیه‌ اطلاعات‌ مزبور، اطمینان‌ یابد. برداشتی‌ مهم‌ محسوب‌ می‌شود که‌ بکارگیری‌ برداشت‌ دیگری‌ بجای‌ آن‌، تغییر با اهمیتی‌ را در گزارشهای‌ مالی‌ سبب‌ شود. 8 . حسابرس‌ باید از افشای‌ کامل‌ و روشن‌ هرگونه‌ برداشت‌ مهم‌ مدیریت‌ از الزامات‌ خاص‌ (قراردادی‌ یا قانونی‌) مبنای‌ تهیه‌ گزارشهای‌ مالی‌، اطمینان‌ یابد. حسابرس‌ ممکن‌ است‌ در گزارش‌ خود به‌ یادداشت‌ همراه‌ گزارشهای‌ مالی‌ که‌ در آن‌ چنین‌ برداشتی‌ تشریح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ کند. گزارش‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ 9 . مبنای‌ جامع‌ حسابداری‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از معیارهای‌ مورد استفاده‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌ که‌ در مورد کلیه‌ اقلام‌ با اهمیت‌ بکار می‌رود. صورتهای‌ مالی‌ می‌تواند برای‌ یک‌ هدف‌ ویژه‌ و براساس‌ یک‌ مبنای‌ جامع‌ حسابداری‌ غیر از استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شود. هر مجموعه‌ای‌ از قواعد حسابداری‌ که‌ متناسب‌ با خواستهای‌ شخصی‌ طراحی‌ می‌گردد، مبنای‌ جامع‌ حسابداری‌ محسوب‌ نمی‌شود. سایر مبانی‌ جامع‌ گزارشگری‌ مالی‌، موارد زیر را دربر می‌گیرد: . مبنای‌ مورد استفاده‌ واحد اقتصادی‌ برای‌ تهیه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌. . حسابداری‌ بر مبنای‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ (حسابداری‌ برمبنای‌ نقدی‌). . مقررات‌ گزارشگری‌ مالی‌ دستگاه‌های‌ ذیصلاح‌ قانونی‌. 10 . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ باید مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ را تصریح‌ یا به‌ یادداشت‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ مبنای‌ مزبور در آن‌ تشریح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ کند . حسابرس‌ باید نسبت‌ به‌ مطلوبیت‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ براساس‌ مبنای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌، اظهارنظر کند. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ در پیوست‌ 1 ارائه‌ شده‌ است‌. 11 . حسابرس‌ باید مطمئن‌ شود عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ یا توصیف‌ ارائه‌ شده‌ در یادداشتهای‌ همراه‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ استفاده‌ کنندگان‌ به‌ روشنی‌ درمی‌یابند صورتهای‌ مزبور، طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ نشده‌ است‌. برای‌ مثال‌، صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ برای‌ مقاصد مالیاتی‌ ممکن‌ است‌ با عنوان‌ " صورت‌ درآمد و هزینه‌ - برمبنای‌ مالیات‌ بر درآمد" نام‌گذاری‌ شود. چنانچه‌ عنوان‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ به‌ طور مناسبی‌ انتخاب‌ یا مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ به‌ نحوی‌ مناسب‌ افشا نشده‌ باشد، حسابرس‌ باید گزارش‌ خود را به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ تعدیل‌ کند. گزارش‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌ 12 . گاه‌ از حسابرس‌ خواسته‌ می‌شود درباره‌ یک‌ یا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌، مانند حسابهای‌ دریافتنی‌، موجودیهای‌ مواد و کالا، پاداش‌ بهره‌وری‌ کارکنان‌ یا ذخیره‌ مالیات‌ بردرآمد، نظر حرفه‌ای‌ اظهار کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ یک‌ یا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهای‌مالی‌ گزارش‌ دهد که‌ صورتهای‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ آن‌ اقلام‌ را حسابرسی‌ کرده‌ باشد. چنین‌ خدمتی‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ قراردادی‌ جداگانه‌ یا همراه‌ با قرارداد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌، پذیرفته‌ شود. این‌ گونه‌ خدمات‌ به‌ گزارش‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد منجر نمی‌شود و بنابراین‌، حسابرس‌ باید تنها درباره‌ رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ در تهیه‌ آن‌ قلم‌ خاص‌، اظهارنظر کند. 13 . بسیاری‌ از اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌، مانند فروش‌ و حسابهای‌ دریافتنی‌ یا موجودی‌ مواد و کالا وحسابهای‌ پرداختنی‌ به‌ یکدیگر وابسته‌ است‌. بنابراین‌ حسابرس‌ برای‌ اظهارنظر درباره‌ یک‌ قلم‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ گاه‌ مجبور می‌شود اقلام‌ مرتبطی‌ را نیز آزمون‌ کند. حسابرس‌ برای‌ تعیین‌ دامنه‌ رسیدگی‌ این‌ گونه‌ خدمات‌ باید آن‌ دسته‌ از اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌ را مورد توجه‌ قرار دهد که‌ با موضوع‌ مورد رسیدگی‌ وی‌ مرتبط‌ است‌ و به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر آن‌ اثر می‌گذارد. 14 . حسابرس‌ باید اصل‌ اهمیت‌ را در ارتباط‌ با اقلام‌ مورد رسیدگی‌ از صورتهای‌ مالی‌، مورد توجه‌ قرار دهد. مانده‌ هر حساب‌ بخصوص‌ در مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد، مبنای‌ کوچکتری‌ را برای‌ سنجش‌ میزان‌ اهمیت‌ فراهم‌ می‌کند. درنتیجه‌، با پایین‌ آمدن‌ مبلغ‌ اهمیت‌، رسیدگیهای‌ حسابرس‌ در مورد یک‌ قلم‌ خاص‌، بمراتب‌ گسترده‌تر از مواردی‌ خواهد بود که‌ همان‌ قلم‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. 15 . حسابرس‌ برای‌ پیشگیری‌ از برداشت‌ نادرست‌ استفاده‌کنندگان‌ از گزارش‌ خود به‌ نحوی‌ که‌ آن‌ را دربر گیرنده‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلقی‌ نکنند باید به‌ صاحبکار توصیه‌ نماید گزارش‌ مربوط‌ به‌ یک‌ قلم‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ را همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌، ارائه‌ نکند. 16 . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ یک‌ قلم‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ باید شامل‌ توضیحی‌ در مورد مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ برای‌ ارائه‌ آن‌ یا اشاره‌ به‌ توافقنامه‌ای‌ باشد که‌ مبنای‌ حسابداری‌ آن‌ را مشخص‌ می‌کند. در گزارش‌ باید تصریح‌ شود که‌ آیا موضوع‌ مورد رسیدگی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌، طبق‌ مبنای‌ حسابداری‌ تهیه‌ گردیده‌ است‌ یا خیر. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌ در پیوست‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌. 17 . در مواردی‌ که‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد، نظر مردود یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ می‌شود، حسابرس‌ به‌ شرطی‌ می‌تواند درباره‌ اقلام‌ آن‌ صورتها گزارش‌ خاص‌ ارائه‌ کند که‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌ای‌ از صورتهای‌ مالی‌ را تشکیل‌ ندهد. به‌ بیان‌ دیگر در مواردی‌ که‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌ای‌ از چنین‌ صورتهای‌ مالی‌ را تشکیل‌ دهد، حسابرس‌ باید از پذیرش‌ کار و ارائه‌ گزارش‌ در مورد آن‌ اقلام‌ خودداری‌ کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ اعتبار گزارش‌ حسابرس‌ را درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد، تحت‌الشعاع‌ قرار دهد. گزارش‌ درباره‌ رعایت‌ مفاد قراردادها 18 . گاه‌، از حسابرس‌ خواسته‌ می‌شود نسبت‌ به‌ رعایت‌ جنبه‌های‌ خاصی‌ از توافقهای‌ قراردادی‌ واحد مورد رسیدگی‌، مانند مفاد قراردادهای‌ انتشار اوراق‌ مشارکت‌ یا قراردادهای‌ تسهیلات‌ مالی‌، گزارش‌ ارائه‌ کند. این‌ قراردادها معمولا واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ رعایت‌ شرایطی‌ چون‌ پرداخت‌ سود تضمین‌ شده‌، حفظ‌ نسبتهای‌ مالی‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌، محدودیت‌ در پرداخت‌ سود سهام‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌، ملزم‌ می‌کند. 19 . حسابرس‌ هنگامی‌ می‌تواند کار رسیدگی‌ به‌ رعایت‌ مفاد قرارداد بخصوصی‌ را بپذیرد که‌ جنبه‌های‌ کلی‌ رعایت‌ آن‌ قرارداد به‌ حسابداری‌ و امور مالی‌، مربوط‌ و در صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ وی‌ باشد. چنانچه‌ بخشی‌ از قرارداد به‌ موضوعات‌ خاصی‌ مربوط‌ شود که‌ خارج‌ از تخصص‌ حسابرس‌ است‌، حسابرس‌ باید استفاده‌ از خدمات‌ کارشناس‌ را مورد توجه‌ قرار دهد. 20 . گزارش‌ حسابرسی‌ باید حاوی‌ نظر صریح‌ حسابرس‌ درباره‌ رعایت‌ شدن‌ مفاد قرارداد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ باشد. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعایت‌ مفاد قراردادها، هم‌ به‌ صورت‌ گزارش‌ جداگانه‌ هم‌ به‌ شکل‌ گزارش‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌، در پیوست‌ 3 ارائه‌ شده‌ است‌. گزارش‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ 21 . واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد به‌ منظور آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقمندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد. 22 . صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، با جزییات‌ بمراتب‌ کمتر از صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ ارائه‌ می‌شود. بنابراین‌، صورتهای‌ مالی‌ مزبور باید خلاصه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ را به‌ روشنی‌ نشان‌ و به‌ استفاده‌ کننده‌ هشدار دهد که‌ برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی‌، صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید همراه‌ با آخرین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ حاوی‌ تمام‌ موارد افشای‌ لازم‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ است‌، مطالعه‌ شود. 23 . عنوان‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مبنای‌ تهیه‌ آنها را به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌، مشخص‌ کند؛ برای‌ مثال‌، "صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌ - تهیه‌ شده‌ برمبنای‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ سال‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفند **13". 24 . صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ حاوی‌ تمامی‌ اطلاعاتی‌ نیست‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌، ضروری‌ است‌. بنابراین‌، حسابرس‌ برای‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ نباید عبارت‌ "از تمام‌ جنبه‌های‌ بااهمیت‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ می‌دهد" را به‌ کار برد. 25 . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید اجزای‌ زیر را به‌ ترتیب‌ ارائه‌ شده‌ دربر گیرد: الف‌ - عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌. ب‌ - مخاطب‌ گزارش‌. پ‌ - مشخص‌ کردن‌ عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌. ت‌ - تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ و نوع‌ اظهارنظر مربوط‌. ث‌ - اظهارنظر درباره‌ انطباق‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مبنای‌ تهیه‌ آنها. در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌، گزارش‌ تعدیل‌ شده‌ صادر کرده‌ است‌ اما از چگونگی‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ رضایت‌ دارد، گزارش‌ حسابرس‌ باید بیانگر این‌ مطلب‌ باشد که‌ گرچه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مطابقت‌ دارد، اما برمبنای‌ صورتهایی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ درباره‌ آنها گزارش‌ تعدیل‌ شده‌ صادر شده‌ بود. ج‌ - تصریح‌ این‌ مطلب‌ یا اشاره‌ به‌ یادداشت‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ برای‌ درک‌ بهتر از عملکرد و وضعیت‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ و دامنه‌ رسیدگی‌ انجام‌ شده‌، صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید همراه‌ با صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ و گزارش‌ مربوط‌ مطالعه‌ شود. چ‌ - تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌. ح‌ - نشانی‌ حسابرس‌. خ‌ - امضای‌ حسابرس‌. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ در پیوست‌ شماره‌ 4 ارائه‌ شده‌ است‌ :


امتیاز دهید Article Rating
نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.